نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

 

معاونت فرهنگی سیاسی

مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی

مركز ارتباطات و اطلاع رساني

بنياد تبيين انديشه هاي حضرت امام خميني ره

مدیریت آموزش هاي فرهنگی سياسي

مديريت امور فرهنگي

ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان

دفتر مطالعات فرهنگي سياسي

مدیریت امور سياسي

 

معاونت آموزشي و پژوهشي

مدیریت ارتقا كار آمدي استادان معارف اسلامي

مدیریت تامین محتواي دروس معارف اسلامي

حوزه علوم اسلامي دانشگاهيان

دفتر نشر معارف اسلامي

دانشگاه معارف اسلامی

مديريت گروه هاي معارف اسلامي

مديريت جذب سنجش و ارزشيابي

 

معاونت اداري و طرح و برنامه

شوراي اسلامي شدن دانشگاهها و مراكز آموزشي

مدیریت امور اداري

مدیریت طرح و برنامه

مديريت پشتيباني و رفاه

ذيحسابي و مديريت امور مالي

 

معاونت امور دفاتر اساتیدو مبلغان

مدیریت اموردفاتر

مدیریت امور مبلغان

مرکز آموزش

آرشيو