دوشنبه ٢٥ شهريور ١٣٩٨

 

1  2  [3]  
دیدار رئیس محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه‌ها با نماینده محترم ولی فقیه وامام جمعه محترم بیرجند
دیدار رئیس محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه‌ها با نماینده محترم ولی فقیه وامام جمعه محترم بیرجند
1  2  [3]