سه شنبه ٠٨ بهمن ١٣٩٨

 

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

 

معاونت فرهنگی سیاسی

بنياد تبيين انديشه هاي حضرت امام خميني ره

مديريت امور فرهنگي

ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان

دفتر مطالعات فرهنگي سياسي

مدیریت امور سياسي

مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی

ستاد ازدواج دانشجویی

 

معاونت آموزشي و پژوهشي

مدیریت ارتقا كار آمدي استادان معارف اسلامي

مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی

مدیریت تامین محتواي دروس معارف اسلامي

مدیریت آموزش هاي مجازی

دفتر نشر معارف اسلامي

دانشگاه معارف اسلامی

مدیریت گروه های معارف اسلامی

مديريت جذب سنجش و ارزشيابي

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

 

معاونت اداري و طرح و برنامه

شوراي اسلامي شدن دانشگاهها و مراكز آموزشي

مدیریت امور اداري

مدیریت طرح و برنامه

مديريت پشتيباني و رفاه

ذيحسابي و مديريت امور مالي

مرکز اردوهای دانشجویی

مدیریت فن آوری اطلاعات

دفتر حقوقی نهاد

 

معاونت منابع انسانی

مدیریت اموردفاتر

حوزه علوم اسلامي دانشگاهيان

مدیریت امور مبلغان

مرکز آموزش

 

حوزه ریاست

مدیریت پیگیری ها

هسته مرکزی گزینش

مدیریت حراست

مدیریت محتوایی

مدیریت نظارت

آرشيو