رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار فرماندهان سپاه:
http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/30781/13940625_12836_64k.mp3
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از اقشار مختلف مردم:
http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/30712/13940618_12831_24k.mp3
http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/30189/13940413_11772_64k.mp3
http://s15.khamenei.ir/ndata/news/28815/13931109_10335_192k.mp3
http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/28571/13931016_10232_128k.mp3
http://s15.khamenei.ir/ndata/news/28619/13931019_10234_24k.mp3
http://s15.khamenei.ir/ndata/news/28521/13931009_10231_128k.mp3
http://s15.khamenei.ir/ndata/news/26680/13930321_8896_64k.mp3
http://s15.khamenei.ir/ndata/news/24922/13921018_7942_128k.mp3
http://s15.khamenei.ir/ndata/news/28328/13930906_10227_64k.mp3

2 3 4 5 6 صفحه بعدی >>

آرشيو